برپایی نخستین کلاس حضوری در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز