افتتاح نمایشگاه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در تبریز