جلسه شورای آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی