افتتاح دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز