برگزاری اولین نشست هم اندیشی شبکه‌سازی فعالیت‌ها و همکاری‌های بین واحدهای جهاددانشگاهی در تبریز