معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۶۳۳

همچنین معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان مرکزی با دو اداره (امور اداری و امور مالی) و سه دفتر (برنامه ریزی، فنی و طرح‌های عمرانی و توسعه فناوری اطلاعات) امور ستادی و پشتیبانی این نهاد را بر عهده دارد. در حوزه ریاست هم اداره روابط عمومی، اداره حوزه ریاست و اداره حراست به فعالیت می پردازند.