پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

تعداد بازدید:۱۸۱۰

با عنایت به رسالت جهاددانشگاهی در زمینه رفع نیازهای پژوهشی-آموزشی و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای تحقیقات برنامه‌ریزی شده و هدفمند، جهاددانشگاهی استان از سال 1380 نسبت به راه اندازی گروههای پژوهشی اقدام نمود و نهایتا معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال 1388 مجوز موافقت اصولی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی صادرکرد. این پژوهشکده به عنوان یکی از پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در حوزه توسعه تاسیس شده و در راستای تربیت نیروی انسانی و محققان متعهد و متخصص در غالب گروه‌های پژوهشی اقدام نموده و تلاش می کند در پژوهش و آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه در حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرآمد باشد.

اهداف و رسالتها

این پژوهشکده با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی، صنعتی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی می پردازد و موضوع "تدوین الگوهای بومی برنامه ریزی توسعه" را به عنوان محور و زمینه اصلی فعالیت خود قرار داده است.