آزمایشگاه های تخصصی

تعداد بازدید:۲۸۱۱

این آزمایشگاه متشکل از بخش‌های خون شناسی، بیوشیمی عمومی و تخصصی، ایمنی شناسی عمومی و تخصصی، ویروس شناسی، میکرو بیولوژی (قارچ‏شناسی، انگل‏شناسی، باکتری‎شناسی) بیوشیمی ادرار و آنالیز اسپرم وآسیب شناسی می‎باشد .