غبارروبی مزار شهدای ۲۷ دی دانشگاه تبریز۸

غبارروبی مزار شهدای ۲۷ دی دانشگاه تبریز

به مناسبت سالروز بمباران کارگاه فنی دانشگاه تبریز ، مزار شهدای ۲۷ دی...

بازسازی یادمان شهدای ۲۷ دی و فضاسازی محیطی دانشگاه تبریز در آستانه سالروز بمباران دانشگاه تبریز۶۴

بازسازی یادمان شهدای ۲۷ دی و فضاسازی محیطی دانشگاه تبریز در آستانه سالروز بمباران دانشگاه تبریز

بازسازی یادمان شهدای ۲۷ دی و فضاسازی محیطی دانشگاه تبریز در آستانه سالروز...