بازدید سرپرست دفتر تخصصی علوم پزشکی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از توانمندی‌های مراکز پزشکی و درمانی جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی